Lotus Painting by Zhang Daqian

Home >> Art >> Painting >> Flowers >> Lotus >> Lotus Painting by Zhang Daqian