Shen Zhou: Crossing A Wild Bridge

Home >> Art >> Painting >> Masters >> Shen Zhou >>  Crossing A Wild Bridge

Shen Zhou: Crossing A Wild Bridge (過野橋)