Shen Zhou: Parting at the Jing River

Home >> Art >> Painting >> Masters >> Shen Zhou >>   Parting at the Jing River

Shen Zhou: Parting at the Jing River (京江送別圖)

The Jing River is part of the Yangtze River that flows past Jingkou (today's Zhenjiang in Jiangsu).