Shen Zhou: Xia Tian Zhu Temple

Home >> Art >> Painting >> Masters >> Shen Zhou >>   Xia Tian Zhu Temple

Shen Zhou: Xia Tian Zhu Temple (下天竺寺圖)

Album Leaf, Ink and Colors on Silk,  42.2 x 23.8 cm, Shanghai Museum