Landscape after Wang Meng

Home >> Art >> Painting >> Masters >> Wang Jian >>  Landscape after Wang Meng

Wang Jian: Landscape after Wang Meng

Album leaf, 25.7 x 16.5 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York